Bakalárska práca

Repozitár receptov v sieti prepojených dát

Anotácia

Sieť prepojených dát (LOD) umožňuje publikovanie štruktúrovaných dát na webe. Takéto dáta sú následne strojovo spracovateľné vďaka ich anotácii vhodnými ontológiami.

Cieľ

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať repozitár receptov v sieti LOD. Práca sa zameria na vhodné ontológie pre tento účel, prípadne ich úpravu, či tvorbu, a následne na vytvorenie repozitára a manažment dát receptov v tomto repozitári.

Školiteľ

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.

Hlavné kapitoly

Úvod

Východisková kapitola

Sémantický web

Existujúce riešenia

Návrh riešenia

Návrh ontológie

Funkcionalita systému

Implementácia

Testovanie

Záver