Bakalárska práca

Úvod

Android aplikácia pre dokumentovanie údajov o poškodení porastov kultúrnych plodín

Anotácia

Za účelom dokladovania správneho obhospodarovania poľnohospodárskych plôch sú užívatelia povinní evidovať údaje o poškodení porastov, predovšetkým poškodenia zverou alebo poškodenie vodou alebo suchom. Dokladovanie poškodenia vychádza zo zberu údajov v teréne, pozostáva z fotodokumentácie a polohového určenia poškodenia.

Cieľ

  1. Vytvoriť prehľad aktuálnych OGC štandardov slúžiacich na publikovanie a konzumovanie geoúdajov v rastrovej alebo vektorovej podobe a stručný prehľad používaných súradnicových systémov.
  2. Nájsť voľne prístupné zdroje dát v rámci územia SR, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre zber údajov (s prihliadnutím na technológiu a súradnicový systém), a to predovšetkým orotofotomozaiku, hranice parciel a katastrálnu mapu.
  3. Identifikovať možné mapové komponenty podporujúce požadované technológie s vhodnou licenciou, ktoré sú použiteľné ako základ pre mapovú aplikáciu.
  4. Implementovať aplikáciu s nasledovnou funkcionalitou:
  5. Reálnym porovnaním s geodetickým GNSS prijímačom porovnať presnosť výstupov získaných bežnými typmi mobilných telefónov a ich použiteľnosť za požadovaným účelom v aplikačnej praxi.

Autor: Matej Čiernik

Školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant: RNDr. Mirko Zibolen

Kontakt: ciernik11@uniba.sk