Automatická vizuálna kontrola vstupu

Autor: Filip Eliaš

Odbor: Aplikovaná informatika

Vedúci

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Názov

Automatická vizuálna kontrola vstupu

Anotácia

Implementačná práca

Cieľ

Preskúmať možnosti automatickej kontroly vstupu do laboratória FTL v pavilóne informatiky a prakticky ich overiť.

E-mailová adresa

elias29@uniba.sk

Harmonogram

1. Naštudovať si problematiku počítačového videnia, štúdium článkov k téme mojej práce s cieľom získať rôzne metódy na riešenie (Zimný semester)

2. Na základe 1. si vybrať akú metódu budem implementovať (január-február)

3. Implementácia riešenia (do polovice Apríla)

4. Experimenty a testy (do konca Apríla)

5. Finálna verzia práce (do polovice Mája)

Na stiahnutie

Bakalárska práca

Prototyp

Zdroje

Prednášky z predmetu Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu

Šikudová,E. ,Černeková,Z. et al..Počítačové videnie detekcia a rozpoznávanie objektov. Prvé vyd. Wikina,2013

Bakalárska práca: Anikó Szabóová – Detekcia a rozpoznávanie dopravných značiek

Diplomová práca: Andrej Zbín – Sledovanie osoby vo viacerých videozáznamoch

https://realpython.com/face-recognition-with-python/ --- prototyp

https://scholar.google.sk/scholar?q=FACE+recognition+using+features&hl=sk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart