Header image

Systém na podporu práce v skupine

bakalárska práca

autor : Anna Rebeka Sojka
vedúca : doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Anotácia

Nástroj na podporu práce v skupine poskytne rôzne možnosti pre rôzne typy členov skupiny na základe nastavených používateľských práv. Každý člen bude mať vlastný profil a podľa používateľskej role budú každému oprávnenému dostupné funkcie : shvaľovanie resp. zamietanie úloh a ich stavu, posielanie pozvánok do skupiny pomocou e-mailu, plánovanie stretnutí, formulár pre zápis zo stretnutia, plánovanie udalostí, zadávanie úloh jednotlivým členom skupiny s termínom dokončenia, odovzdávanie úloh so súkromným komentárom hodnotiaceho/nadriadeného, e-mail notifikácie pre úlohy/stretnutia, udalosti, správy hromadné, súkromné medzi členmi (vrátane príloh), zoznam dôležitých kontaktov a grafický prehľad a štatistika plnenia úloh jednotlivými členmi. Ako vývojový nástroj zvažujeme použiť Laravel framework.

Image

Cieľ

Autor navrhne a vytvorí webovú aplikáciu Group Assistant - nástroj na zabezpečenie, uľahčenie a zefektívnenie komunikácie, či plánovania úloh v rámci ľubovoľne veľkej skupiny.

Image

Časový plán

 • september 2020
 • výber témy a technológie
 • október 2020
 • nastavenie časového plánu práce
 • november 2020
 • navrhnutie databázového systému a grafickej stránky aplikácie
 • december 2020
 • spísanie zoznamu zdrojov a odovzdanie východiskovej kapitoly práce
 • január 2021
 • dokončenie funkčného prototypu väčšej časti aplikácie
 • marec 2021
 • dokončenie prvej verzie hotovej aplikácie
 • apríl 2021
 • testovanie aplikácie a dopisovanie textu práce
 • máj 2021
 • zapracovanie pripomienok a finalizácia textu práce

Image

Denník

 • 20. - 30. september 2020
 • výber témy, konzultácie a návrh riešenia práce s novým prístupom vychádzajúc z prieskumu aplikácií podobného typu
 • október 2020
 • nastavenie časového plánu práce, vytvorenie neúplnej databázy a základ projektu s registračným a prihlasovacím formulárom
 • 22. október 2020 konzultácia postupu práce
 • 31. október 2020 konzultácia postupu práce
 • 1. - 16. november 2020
 • implementácia na malej skupine testovacích dát: prihlasovania, registrácie, uzavretých skupín s možnosťou pozvania nového alebo existujúceho používateľa do skupiny pomocou generovaného e-mailu
 • 16. - 26. november 2020
 • pridanie možnosti prispôsobiť profil používateľa (banner, avatar, ...), pripínanie aktívne zobrazovanej skupiny, vylistovanie všetkých skupín používateľa či všetkých používateľov danej skupiny
 • 27. november - 4. december 2020
 • dynamické front-end riešenie vytvárania poznámok používateľa pomocou Vue.js, rozširovanie databázového modelu, pridávanie nových tabuliek
 • 4. december 2020 konzultácia postupu práce
 • 5. - 15. december 2020
 • implementácia udalostí (eventov) skupiny; vylistovanie, vyhľadávanie, filtrovanie, zobrazenie podrobností, vytváranie s možnosťou pre používateľa sa (ne)prihlásiť k udalosti pomocou Vue.js
 • 16. - 18. december 2020
 • pridanie komentárov k udalostiam
 • 19. - 29. december 2020
 • vytváranie, mazanie, priraďovanie úloh v rámci skupiny
 • 30. december - 8. január 2021
 • implementácia chatu v reálnom čase
 • 9. január 2021 konzultácia postupu práce
 • 9. - 12. január 2021
 • vyhľadávanie, vytváranie chatových okien
 • 13. - 20. január 2021
 • komentáre udalostí v reálnom čase
 • 20. január 2021 konzultácia postupu práce
 • 21. - 31. január 2021
 • komentáre úloh v reálnom čase, úpravy databázy, písanie textu
 • 1. - 8. február 2021
 • úprava dizajnu aplikácie
 • 8. február 2021 konzultácia postupu práce
 • 9. - 18. február 2021
 • posielanie súborov a fotiek pomocou chatu, písanie textu práce
 • 18. - 28. február 2021
 • písanie textu práce a tvorba nástenky pre skupinu
 • 1. - 7. marec 2021
 • štatistika pracovnej záťaže v skupine
 • 12. marec 2021 konzultácia postupu práce
 • 7. - 15. marec 2021
 • posielanie pozvánok viacerým ľudom naraz a zapracovanie pripomienok : udalosti aj s koncovým dátumom a možnosť nastaviť trvanie pri vytváraní úlohy
 • 15. - 19. marec 2021
 • možnosť "nastavenia" pre používateľa a čiastočná revízia kódu
 • 19. - 26. marec 2021
 • implementácia nastaviteľných notifikácií na e-mail a možnosť zobraziť staršie udalosti a úlohy
 • 26. - 31. marec 2021
 • nastavenie izolovanosti databázových transakcií
 • 1. - 10. apríl 2021
 • implementácia používateľských rolí
 • 11. apríl 2021
 • inštalácia aplikácie na server
 • 12. apríl 2021 konzultácia postupu práce
 • 11. - 30. apríl 2021
 • testovanie aplikácie a dopisovanie textu práce
 • 30. apríl 2021 konzultácia postupu práce
 • 1. - 14. máj 2021
 • dopisovanie a kontrola textu práce
 • 18. máj 2021 odovzdanie práce

Ukážka aplikácie

Domovská stránka prihláseného používateľa
homepage
Čet
chatpage
Udalosti
eventspage

Odkaz na aplikáciu TU

Na stiahnutie

Text bakalárskej práce TU

Zdrojové súbory TU