Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor

The cognitive difficulty of the tasks in the competition iBobor

Meno a priezvisko študenta: Klára Horváthová

Vedúci: Mgr. Karolína Mayerová, PhD.

Anotácia:Na Slovensku prebieha už 10 rokov medzinárodná informatická súťaž iBobor, ktorá spracúva rôzne informatické koncepty a rozvíja zručnosti u žiakov na základných a stredných školách. Každý rok tak organizátori získavajú veľké množstvo dát (60-70 000 súťažiacich), ktoré ponúkajú množstvo informácií, ktoré však nie sú dostatočne analyzované. Jednou z oblastí, ktorá stále nie je doriešená, je zaraďovanie úloh do kategórií podľa obtiažnosti. Úlohou študenta bude oboznámiť sa s doterajším vývojom tejto problematiky, novou obsahovou kategorizáciou úloh a s využitím dát od súťažiacich (úspešnosť, pohlavie, odpovede, ročník, ...). Študent si naštuduje vhodné nástroje a metódy na analýzu textu, rozhodovanie a kategorizáciu, niekoľko z nich vyskúša na dostupných dátach, prípadne ich upraví pre potreby vyplývajúce z povahy dát a navrhne najvhodnejší nástroj, resp najvhodnejšiu kombináciu nástrojov, ktoré by zabezpečili väčšiu automatizáciu v zaraďovaní úloh. Študent si naštuduje metódy strojového učenia, prípadne metódy využívané v kognitívnej vede.

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Katedra: FMFI.KZVI - Katedra základov a vyučovania informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 9.2.9. aplikovaná informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický