Bakalárska práca

Anotácia:

Online vzdelávanie programovacích jazykov je zaujímavým prvkom. Na tento účel by bolo vhodné vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by učiteľovi pomohla ozrejmovať a demonštrovať študentom prácu so zdrojovým kódom programovacieho jazyka. Prezentovaný kód by mohli učiteľ a študenti spoločne upravovať. Učiteľ by mal k dispozícii nástroje na usmerňovanie priebehu takejto výučby. Mohol by predpripraviť šablónu kódu, ktorá by sa vypĺňala. Určite by mal mať možnosť vyberať medzi študentmi, kto doplní, ktorú časť kódu.

Cieľ:

Vytvoriť edukačné prostredie s centrálnym prvkom zdieľaného editora. Editor bude slúžiť na úpravu zdrojového kódu programovacieho jazyka. Rozlišovať sa budú roly učiteľa a študentov. Učiteľ bude mať možnosť usmerňovať prácu študentov nad zdrojovým kódom.

November

December

Január

Marec

Apríl

Máj

Prototyp:

Literatúra:

manuály, učebnice:

-javascript

https://www.tutorialsteacher.com/javascript
https://javascript.info/
https://www.w3schools.com/js/

-nodejs

https://www.w3schools.com/nodejs/
https://www.tutorialspoint.com/nodejs/
https://www.tutorialsteacher.com/nodejs

-codemirror

https://codemirror.net/
https://www.youtube.com/watch?v=o1DDWQDBT9Y&ab_channel=MansoorGhazi

-soket.io

https://socket.io/
https://www.tutorialspoint.com/socket.io/index.htm

-existujúce riešenia, Východiskové odborné práce

https://replit.com/