Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku

Autor: Tamás Kabai

Školitel: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Anotácia:

Študent vytvorí balík programov pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete na báze maďarského textu. Študent demonštruje funkčnosť produktu na dohodnutom maďarskom texte.

Cieľ:

Cieľom práce je vytvoriť funkčný softvér na konštrukciu a nalýzu veľkých jazykových sietí. Podmienka: dobrá znalosť maďarského jazyka.

Časový plán:

- do 31.10.2019 - Vytvoriť webovú stránku bakalárskej práce s názvom bakalárskej práce, cieľom, anotáciou.
- do 12.11.2019 - Vytvoriť časový plán.
- do 26.11.2019 - Zbieranie zdrojov.
- do 12.01.2020 - Východisková kapitola už hotová (min. 10 strán) a prvý prototyp.
- do 20.04.2020 - Dokončiť bakalársku prácu.
- do 01.05.2020 - Otestovať na rôzne texty.
- do 10.05.2020 - Malé úpravy.

Zdroje:

- Dorogovtsev, S. N., Mendes, J. F. F., Language as an Evolving WordWeb
- Markošová Mária, Network model of human language
- Python documentácia
- Analýza textu

Denník:

17.2.2020 - 23.2.2020
Dokončenie prvých 10 strán.
24.2.2020 - 01.3.2020
Oddýchovanie a opravenie pravopisných chýb v texte.
02.3.2020 - 08.3.2020
Doplnenie štruktúra viet a zákony v maďarskom texte, ktoré potrebujeme.
09.3.2020 - 15.3.2020
Oprava implementácia, program už funguje na základné vety (vety, ktoré obsahujú iba podmet a prísudok).
16.3.2020 - 22.3.2020
Doplnenie prvá časť implementácii v texte a začal som implementovať umelú inteligenciu
23.3.2020 - 29.3.2020
Oprava pravopisných chýb v texte a pokračovanie implementácia, program už funguje na jednoduchých vetách (vety, ktoré neobsahujú 2 alebo viac prísudká).
30.3.2020 - 05.4.2020
Príprava prezentácie na bakalársky seminár. Vymyslená metóda je nefunkčná, musím znova začať implementovať posledná časť (vety, ktoré neobsahujú 2 alebo viac prísudká).

Dokumentacia

Program

Kontakt:

kabai.tamas96@gmail.com