Bakalárska práca

Systém pre podporu administrácie projektu

Cieľ


Vytvoriť webovú aplikáciu na podporu vykazovania činnosti počas projektu.

Anotácia


Študent vytvorí webovú aplikáciu na podporu vykazovania činnosti počas projektu. Systém bude obsahovať niekoľko modulov:
modul na prezentáciu základných informácií o projekte,
modul na tvorbu a archiváciu projektových výkazov pracovných a kumulatívnych,
modul na registrovanie riešiteľov projektu ich zaraďovanie na pracovné pozície,
modul na evidenciu dochádzky.
Systém bude používať viac druhov používateľov. Bežný používateľ webu (nezaregistrovaný) uvidí základné informácie o projekte.
Zaregistrovaný používateľ - riešiteľ projektu môže meniť svoje údaje, editovať údaje potrebné pre tvorbu svojich mesačných výkazov.
Zaregistrovaný používateľ - vedúci aktivity schvaľuje výkazy za jednotlivé mesiace v rámci riešenej aktivity.
Zaregistrovaný používateľ - vedúci projektu zadáva jednotlivé aktivity a zostavuje pre ne riešiteľský kolektív.
Zaregistrovaný používateľ - administratívny pracovník zadáva údaje o neprítomnosti pracovníkov (dovolenka, práceneschopnosť a podobne).
Administrátor spravuje všetkých zaregistrovaných používateľov.
Stránky so základnými informáciami o projekte budú mať responzívny dizajn.

Školiteľ práce


doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Katedra: FMFI.KDMFI - Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Zdroje


Existujúce riešenia

- www.vykazprace.sk
- https://www.aktion.sk/produkty/mobilna-evidencia-dochadzky.html

Podobné bakalárske práce

- Web pre česko-slovenskú geometrickú konferenciu, Martin Hrebeňár
- Systém pre správu projektov UPJŠ

Manuály, učebnice, tutoriály, iné dokumenty

- PHP - https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all
- Bootstrap – https://www.w3schools.com/bootstrap/
- Laravel - https://laravel.cz


prezentácia zdrojov

Časový plán


26.11.2019

- zozbieranie zdrojov
- špecifikácia
- návrh rozhrania
- návrh databázy
- návrh prototypu

December 2019

- návrh použitých technológií

Január 2020

- Dokončenie východiskovej kapitoly (10 strán)
- Funkčný prototyp

Koniec marca 2020

- Funkčná 1. verzia programu

Prvá polovica apríla 2020

- testovanie
- text práce - špecifikácia, návrh, implementácia

Koniec apríla 2020

- odlaďovanie chýb
- finalizácia textu (doplnenie kapitoly o testovaní)

Začiatok mája 2020

- tlač, viazanie, odovzdánie práce do systému a na sekretariát