Softvérová podpora pre riadenie kvízovej súťaže

Bakalárska práca · Jakub Kracina

Riskuj, je známa staršia súťaž, ktorá bývala vysielaná v TV. Na jej základoch vieme postaviť aj kvízovú súťaž. Vhodné nástroje nám vedia uľahčiť vytváranie ako aj realizáciu takejto súťaže.

Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikácie, ktoré by boli pomôckou pre oragnizátora kvízovej súťaže Riskuj!

Školiteľ

Mgr. Peter Náther PhD.

Časový plán

Mock up návrh aplikácie

1. december

Náčrt návrhu aplikácie, ako by aplikácia mohla vyzerať a aké funkcionality by obsahovala.

Analýza podobných prác

28. december

Analýza podobných prác a technológií. Spojazdnenie host-client komunikácie.

Východiská a prototyp

12. január

Napísanie 10 strán práce - východiská. Naprogramovanie prototypu aplikácie - spojenie a komunikácia host-client medzi viacerymi android zariadeniami.

Host časť aplikácie

12. február

Naprogramovanie časti aplikácie pre hosťovanie kvízu. Začanie písania časti práce - návrh.

Klient čast aplikácie

1. marec

Naprogramovanie klientskej časti aplikácie. Teda nájdenie kvízu a hlasovanie.

Databáza a implementácia

1. apríl

Naprogramovanie datábazy na android zariadení. Možnosť mazať kvízy. Začanie písania časti práce - implemntácia

Server a pridávanie kvízov

1. máj

Implementácia servera a formulára na pridávanie kvízov. Pridať do implementačnej časti práce. Testovanie aplikácie.

Posledné úpravy

10. máj

Dokončiť úvod a záver a doladenie posledných úprav.

Zdroje

Vstupné údaje

Vstupné údaje budú otázky pre kvíz rozdelené do kategórií. Dáta budú vo formáte JSON.

Prezentácia

Práca

Prvá iterácia aplikácie spolu so zdrojovým kódom a obrázkami aplikácie
Baklárska práca

Technológie

Jazyky

  • Kotlin
  • PHP7
  • MySQL
  • JavaScript

Knižnice

  • Nearby Connections
  • Klaxon
  • Picasso
  • jQuery

Denník

4. február

Vytvorenie práce v latex podľa prílohy, začanie písania východísk

5. február

Vytvorenie projektu v Android studio, študovanie Android studio, android, kotlin.

15. február

Dopísanie východísk, vytvorenie dema aplikácia, kde sa dve zariadnie vedia vysielať a prijímať a pripojiť sa na seba

20. február

Naštudovanie, navrhnutie a vytvorenie SQLite databázy na Android zariadení pomocou Room knižnice.

27. február

Prepísanie a refaktorizácia demo aplikácie do nového projektu. Naštudovanie a vytvorenie štruktúry na základe vzoru MVVM.

6. marec

Naprogramovanie časti aplikácie pre používateľa, ktorý kvíz vytvára. Obrazovka, kde sa čaká na hostí.

13. marec

Naprogramovanie časti aplikácie pre používateľa, ktorý sa na kvíz pripája, teda hľadá vytvorené hry.

20. marec

Nájdenie a spojenie host-klient zariadení. Každý klient pošle serveru správu, že je pripravený aby mohol server spustiť kvíz. Každý vidí aktuálnu situáciu miestnosti, kto je pripojený a pripravený.

27. marec

Refaktorizácia kódu, ktorá rieši prepojenie zariadení. Problém komunikácie pri prechode medzi rôznymi aktivitami. Vytvorenie manažérov ako singletony pre manažovanie spojení.

5. apríl

Navrhnutie spôsobu pridávania kvízov. Spojazdenie apache servera s mysql databázou.

12. apríl

Naprogramovanie serverovej časti aplikácie - formulár na vytváranie kvízov a databáza.

19. apríl

Pridávanie kvízov na strane aplikácie. Spracovanie kvízu ako json, ukladanie a cachovanie na android zariadenie. Podpora zobrazovania obrázkov pri otázkach.

23. apríl

Oprava chýb s rotáciami a opakovaniami prechodov aktivít. Úprava textov, kontrola pripojenia internetu pri pridávaní kvízu a správna validácia dát zo servera.

30. apríl

Vytvorenie reálneho kvízu a testovanie aplikácie.

7. máj

Napísanie častí implementácia, návrh a testovanie.

14. máj

Úprava východísk, popis technológii presunutý do časti "Technická analýza".

17. máj

Dokončenie úvodu, záveru a abstraktu. Pridané screenshoty aplikácie.