Bakalárska práca

Newtonovská gravitácia s retardáciou

Newtonian gravitation with retardation

Anotácia

Predkladaná téma má tri stránky: fyzikálnu, výpočtovú a programátorskú. Po fyzikálnej stránke ide o simuláciu v slabých gravitačných poliach, veľkosťou porovnateľných s tými, aké sa vyskytujú v našej Slnečnej sústave. Pretože vplyv retardácie na pohyb telies je v týchto podmienkach malý, výpočty musia byť veľmi presné. Vytvorený program by mal graficky zobrazovať odlišnosť dráh (prípadne aj rýchlostí) telies s retardáciou od dráh bez prítomnosti retardácie. Meniteľnými parametrami výpočtov by mali byť hmotnosti telies, začiatočné polohy a rýchlosti telies. Rôzne spôsoby pridania retardácie môžu byť v práci tiež uvažované. Práca má aj prezentačný aspekt, a cieľom je aj grafické a názorné ilustrovanie javov.

Cieľ

Cieľom práce je numericky vypočítať a graficky znázorniť riešenie úlohy dvoch telies v Newtonovej gravitačnej teórii s pridanou retardáciou.

Školiteľ(Vedúci)

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant

RNDr. Eduard Masár, PhD.

Autor

Matej Magát

Kontakt

magat4@uniba.sk