Téma bakalárskej práce

Použitie nástrojov na spracovanie obrazu pri analýze umeleckých diel.

Vedúci

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Anotácia/Cieľ

Cieľom práce je overiť možnosti vybratých grafických nástrojov pre určovanie originality umeleckého diela - maľby. Analýza by mala viesť k zistenie, nakoľko dokážeme pomocou grafického nástroja odlíšiť originál od falzifikátu.