Bakalárska práca

Autor Adam Olšakovský

~ Kontakt ~

adam.olsak@gmail.com
olsakovsky1@uniba.sk
Vedúci RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Konzultant RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.
Názov témy Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou
Prostredie Výstavisko

~ Anotácia ~

Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre  vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

~ Cieľ ~

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre mobil/tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

~ Denník ~

 • 1. týždeň -> 15.02.2021 - 21.02.2021
  - Úprava generátora a solvera úloh pre 1. a 2. úroveň
  - Pridanie gradácie obtiažnosti pre 1. úroveň
  - Vylepšenie UI

 • 2. týždeň -> 22.02.2021 - 28.02.2021
  - Editor úrovní pre 1. úroveň
  - Úpravy úživateľského rozhrania

 • 3. týždeň -> 01.03.2021 - 07.03.2021
  - Refaktorizácia kódu
  - Vylepšenie editora úrovní

 • 4. týždeň -> 08.03.2021 - 14.03.2021
  - Úpravy editora úloha
  - Zmeny v grafickom rozhraní
  - Presunutie editora úloh z hlavného menu do samostatného menu
  - Opravy nedostatkov pri ovládaní aplikácie

 • 5. týždeň -> 15.03.2021 - 21.03.2021
  - Úpravy v kóde - vynesenie spoločných metód do nadtried/interface
  - Zmeny v úžívateľskom rozhraní

 • 6. týždeň -> 22.03.2021 - 28.03.2021
  - Vytvorenie vlastných dialógových okien
  - Vytvorenie dizajnu pre zobrazenie viacposchodových výstavísk
  - Prezentácia o postupe a plánoch bakalárskej práce

 • 7. týždeň -> 29.03.2021 - 04.04.2021
  - Úprava generátora úloh pre viacposchodové výstaviská (3. úroveň)
  - Upravenie UI pre lepšie zobrazenie na tabletoch
  - Oddych počas veľkonočných prázdnin

 • 8. týždeň -> 05.04.2021 - 11.04.2021
  - Úprava dialogových okien
  - Nakreslenie vlastných ikon a pozadí do UI
  - Vytvorenie dizajnu pre zobrazenie viacposchodových výstavísk

 • 9. týždeň -> 12.04.2021 - 18.04.2021
  - Dokončenie a otestovanie správnosti 3. úrovne
  - Úprava zdrojového kódu kvôli chybám v zobrazovaní
  na pomalších/starších zariadeniach
  - Zmena minimálnej požadovanej verzie Androidu z verzie 4.1 na 5.0

 • 10. týždeň -> 19.04.2021 - 25.04.2021
  - Testovanie úrovní aplikácie so skupinou žiakov 2. ročníka ZŠ
  - Úprava aplikácie na základe názorov žiakov a vlastných pozorovaní

 • 11. týždeň -> 26.04.2021 - 02.05.2021
  - Testovanie úrovní a editora úloh s druhou skupinou žiakov ZŠ
  - Opravy chýb a optimalizácia existujúceho kódu
  - Pridanie 4. úrovne

 • 12. týždeň -> 03.05.2021 - 09.05.2021
  - Pridanie editora pre 3. úroveň
  - Zmena obrazovky s editormi úloh
  - Písanie bakalárskej práce

 • 13. týždeň -> 10.05.2021 - 16.05.2021
  - Napísanie kapitol Návrh a Testovanie v BP

 • 14. týždeň -> 17.05.2021 - 23.05.2021
  - Úprava kapitoly Východiská
  - Napísanie kapitol Implementácia a Abstrakt
  - Pridanie kontrolnej správy pri resetovaní úrovne

 • 15. týždeň -> 24.05.2021 - 31.05.2021
  - Pridanie 5. úrovne
  - Zovšeobecnenie generátora a solver úloh
  - Úpravy 4. a 5. úrovne aby kombinovali úlohy
  z predošlých úrovní
  - Pridanie nápovedy pre riešenie základných úloh
  - Napísanie kapitol Úvod, Záver a Abstrakt
  - Odovzdanie bakalárskej práce

Finálna verzia Text bakalárskej práce (45 strán)
Ochrana osobných údajov
APK aplikácia na stiahnutie
Teraz na Google Play
Ostatné súbory Prezentácia zdrojov
Východisková kapitola
Prototyp aplikácie (APK - 29.04.21)
Prototyp aplikácie (APK - 30.05.21)
Video prototypu
Skušobná obhajoba - prezentácia
Časový plán
 • 29.10.2020 - Webová stránka o bakalárskej práci
 • 10.11.2020 - Časový plán bakalárskej práce
 • Nov. 2020 - Návrh levelov
 • Nov./Dec. 2020 - Grafický návrh prostredia
 • 01.12.2020 - Zbieranie zdrojov a ich prezentácia
 • 15-31.01.2021 - Funkčný prototyp a východiská bakalárskej práce
 • Feb. 2021 - Dokončenie UI
 • Mar. 2021 - Generátor a solver úloh
 • Apr. 2021 - Funkčná aplikácia a dolaďovanie aplikácie
 • Apr./Máj 2021 - Záverečné testovanie aplikácie
 • Máj 2021 - Písanie bakalárskej práce
 • 31.05.2021 - Odovzdanie bakalárskej práce
Literatúra

~ O Hejného metóde a jej princípoch ~

Hejny.sk
h-mat.cz
Virtual Lab: Premeny tried

~ Existujúci softvér s Hejného metódou výučby ~

matika.in
Škola s nadhledem
Matemág
Dora is counting to 10

~ Podobné staršie bakalárske práce ~

GÁBLIKOVÁ Júlia: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia, FMFI UK Bratislava, 2019
GYURCSOVICSOVÁ, Tatiana: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Pavučiny, FMFI UK Bratislava, 2020
NEMSILAJOVÁ, Ivana: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Autobus, FMFI UK Bratislava, 2020
SPIŠÁKOVÁ, Andrea: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Parketovanie, FMFI UK Bratislava, 2018