Bakalárska práca

Autor:
Nicolas Orság

Názov:
Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Geodosky

Školiteľ:
RNDr. Peter Borovanský, PhD

Konzultant:
RNDr. Dagmar Môťovská, PhD

Cieľ:
Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre mobil/tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Anotácia:
Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

Časový plán:
október - návrh levelov aplikácie
november - návrh layoutu aplikácie, zozbieranie zdrojov
december - programovanie playgroundu aplikácie(prototyp)
január - východisková kapitola(10 stán)
február - programovanie prvých dvoch levelov aplikácie
marec - programovanie tretieho a štvrtého levelu
apríl - testovanie aplikácie na žiakoch

Screenshot 1.levelu:
Girl in a jacket


Zdroje:
Edukačný softvér:

https://elearningindustry.com/need-know-educational-software

http://www.zspodzavozca.edu.sk/ulohy/edukacnysoftver.pdf

Hejného metóda:

https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda

https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

https://www.h-mat.cz/principy

Inšpirácia playgroundu(iná aplikácia, ktorá používa geodosku) :

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/

Podobné staršie bakalárske práce:

Ivana Nemsilajová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus, FMFI UK 2020

Jana Oravcová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies, FMFI UK 2020

Exisujúci softvér využívajúci hejného metódu:

https://www.matika.in/sk/

http://www.become.sk/portfolio/dora-is-counting-to-10-matematicka-hra-pre-deti/


Na stiahnutie:

Východisková kapitola

Prototyp

Aktuálna verzia

Denník

Bakalárska práca

Tréningová obhajoba