Bakalárska práca

Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole

Cieľ práce

Cieľom práce je navrhnúť edukačnú webovú aplikáciu na výučbu konečných automatov a paralelizmu pre žiakov na druhom stupni základných škôl. Softvér bude ponúkať dve rozhrania - učiteľské a žiacke. V rozhraní pre učiteľa sa budú vytvárať úlohy oboch typov pomocou preddefinovaných šablón, v ktorých bude možné vytvárať, načítavať alebo generovať automaty respektíve stromy alebo štvorčekovú sieť, ktoré sa budú dať ďalej graficky upravovať. Ku každej úlohe bude môcť učiteľ pridať textové zadanie a zvoliť spôsob riešenia a testovania získaných poznatkov. V žiackom rozhraní budú môcť žiaci riešiť úlohy, sady úloh, alebo experimentovať v otvorených úlohách, pričom im program bude ponúkať nápovedy, kontrolovať ich riešenia a umožní im simulovať algoritmy. Výsledky žiakov softvér ukladá do databázy, ktorá je prístupná ich učiteľovi. Študent navrhne edukačný softvér podľa zadaných kritérií rešpektujúc pravidlá tvorby edukačného softvéru a obmedzenia vyplývajúce z veku cieľovej skupiny (5. až 7. ročník základných škôl).

Author

Patrik Priebera

Author

Trainer

Mgr. Lucia Budinská

Školiteľ

Konzultant

Mgr. Karolína Mayerová

Konzultant

Github

Github Repozitar

Github

Plán práce

 • Tvorba web stránky

  29.10.2017

 • Analýza frameworku

  05.12.2017

 • Dokončené používateľské rozhranie

  28.12.2017

 • Vytvorenie základnej štruktúry dokumentu a napísanie 10-tich strán

  10.01.2018

 • Odovzdaná východisková kapitola a prototyp

  12.01.2018

 • Grafický návrh aplikácie

  31.01.2018

 • Generovanie príkladov

  28.03.2018

 • Priebežné testovanie

  01.04.2018

 • Odovzdaná bakalárska práca

  16.05.2018

Zdroje

 • Juraj Hromkovič: Theoretical Computer Science, Introduction to Automata, Computability, Complexity, Algorithmics,Randomization, Communication, and Cryptography, Springer-Verlag, 2011.

 • Laravel

 • JavaScript

 • iBobor

 • Russell Beale, Mike Sharples: Design Guide for Developers of Educational Software, British Educational Communications and Technology Agency (Becta) 2002.

 • Heo, Jeongyun & Ham, Dong-Han & Park, Sanghyun & Song, Chiwon & Yoon, Wan Chul. (2009). A Framework for evaluating the usability of mobile phones based on multi-level, hierarchical model of usability factors. Interacting with Computers. 21. 263-275. 10.1016/j.intcom.2009.05.006.

 • Eduonix Learning Solutions, Eduonix-Tech: Learn to Build Web Apps using Laravel Framework, Udemy, Inc. 2017.

Záverečné práce

Trubač, Jakub: Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania vyd. Bratislava: [s.n.], 2017
Taraj, Michal: Nástroj pre tvorbu edukačných hier na výučbu anglického jazyka vyd. Bratislava: [s.n.], 2014
Kovač, M.: Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ vyd. Bratislava: [s.n.], 2016
Libantová, E.: Edukačné prostredie pre úvod do programovania vyd. Bratislava: [s.n.], 2014

Denník

24. marec - Pridaná šablóna na automaty
02. apríl - Možnosť vytvárať cvičenia
05. apríl - Spravený dizajn pre žiacku časť
20. apríl - Možnosť kontrolovať automaty, riešiť úlohy a kontrolovať správne riešenia
30. apríl - Pridaná šablóna pre paralelné úlohy
03. máj - Pridaná animácia pre žiaka pri paralelnych úlohách
08. máj - Dizajn pre učiteľskú a administrátorskú časť
15. máj - Učiteľ si vie pozrieť výsledky žiakov
17. máj - Začiatok písania práce