Framework pre automatizované testovanie výukových programov v C++

Bakalárska práca v podaní Šimona Sádovského

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Šimon Sádovský
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 9.2.9. aplikovaná informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský

Názov: Framework pre automatizované testovanie výukových programov v C++
Cieľ: Vytvorenie programového nástroja pre automatizované testovanie výukových programov v jazyku C++. Nástroj bude umožňovať tvorbu testovacích scenárov, pokrývajúcich očakávané aj okrajové situácie, náhodne generovať vstupné hodnoty testov ako aj využívať existujúce riešenia pre výpočet výstupných hodnôt. Ďalej bude umožňovať meranie efektívnosti jednotlivých verzií riešené (čistý čas behu a ďalšie) a porovnávanie najefektívnejších riešení. Vývojové prostredie: C++, HTML, Javascript, MySql, virtuálny server.

Vedúci: Ing. František Gyarfaš, CSc.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.