Volám sa František Tomana

Vitajte na stránke mojej bakalárskej práce!, Som študentom univerzity Komenského!, Táto téma vznikla v spolupráci s firmou Assyst!, Stránku budem postupne aktualizovať až do obahajoby práce!

INFORMÁCIE

Vedúcim mojej bakalárskej práce je Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc

Zdroje použité pri príprave na tvorbu bakalárskej práce nájdete v sekcii: Zdroje

Detailný plán - zoznam etáp pri tvorbe bakalárskej práce spolu s návrhom štruktúry nájdete v sekcii: Plán

Všetky materiály, na stiahnutie súvisiace s bakalárskou prácou nájdete v sekcii: Na stiahnutie

Denník, k tvorbe bakalárskej práce nájdete v sekcii: Denník

Kontakty nájdete v sekcii: Kontakt

O BAKALÁRSKEJ PRÁCI

Názov práce: Rozšírenie automatickej konštrukcie závislého šva.

Anotácia: Firma assyst vyvinula prvú verziu softvérového modulu, ktorý dokáže zrekonštruovať pravidlá pre konštrukciu závislého šva zo vstupnej geometrie hlavnej a nezávislej švovej kontúry. Tento model dokáže v súčasnosti zrekonštruovať 2/3 zákazníckych dát.

Cieľ práce: Cieľom práce je zanalyzovať možné konštrukčné pravidlá závislého šva, kategorizovať chybové situácie ich implementácie v SW module firmy assyst, navrhnúť vlastné riešenie a implementovať ďalšie algoritmy automatickej konštrukcie závislého šva, ktoré rozšíria existujúci modul, aby pokryl čo najväčšie množstvo dát pri rekonštrukcii závislého šva/závislých zástrihov.

Plán

Časový plán práce (milestones)

Časový plán práce (milestones)

 • ZIMNÝ SEMESTER
 • Deadline => 25.10.2019
  Prehľad literatúry
  Nainštalovanie všetkých technológií, ktoré sa chystám použiť
  Webová stránka predmetu Bakalárskej práce
  Začínam programovať a implementovať algoritmy
 • Deadline => 15.11.2019
  Analýza možností prednastavovania zastrihnutého rohu
  Kategorizácia podskupiny 'voľný šev' a problémových dát z tejto podskupiny
  Grafické zobrazenie štatistického výsledku zákazníckych dát z tejto podskupiny, ktoré nedokáže automatická rekonštrukcia v súčasnosti zrekonštruovať
 • Deadline => 28.11.2019
  Určenie cieľových výstupov po rekonštrukcii
  Návrh vlastného riešenia ako rozšírenie súčasného softvérového modulu riešenia voľného šva
 • Deadline => 12.12.2019
  Implementácia prototypov, testovanie a zhromažďovanie chýb pôvodného návrhu
  Optimalizácia/úprava navrhnutých riešení a implementácia finálneho riešenia
  Zoznámiť sa s dátovou štruktúrou PieceData
 • Deadline => 26.12.2019
  Návrh vlastného riešenia problému nekompletných trajektórií
  Implementácia prototypov, testovanie a zhromažďovanie chýb pôvodného návrhu
 • Deadline => 03.01.2020
  Optimalizácia/úprava navrhnutých riešení a implementácia finálneho riešenia
 • Deadline => 10.01.2020
  Štúdium možností dostupných konštrukčných pravidiel závislého šva v aplikácii cad.assyst
  Opätovná kategorizácia dostupných problémových dát so zameraním sa na aplikovanie konštrukčných pravidiel s cieľom obmedziť vyrábanie voľného šva
 • Deadline => 17.01.2020
  Rozdelenie jednotlivých problémov na skupiny
  Grafické zobrazenie štatistického výsledku problémových skupín
  Stanovenie priorít jednotlivých skupín
 • Deadline => 24.01.2020
  Oboznámenie sa s existujúcim prístupom na automatickú rekonštrukciu závislého šva
  Nakresliť UML diagram spomínaného prístupu
 • Deadline => 01.03.2020
  Iteratívne riešenia jednotlivých skupín podľa priority formou:
  Určenie cieľových výstupov po rekonštrukcii
  Návrh vlastného riešenia ako rozšírenie súčasného softvérového modulu/nový modul
  Implementácia prototypov, testovanie a zhromažďovanie chýb pôvodného návrhu
  Optimalizácia/úprava navrhnutých riešení a implementácia finálneho riešenia
  Pravidelná aktualizácia zdrojových kódov na server
  K refaktorizácii kódu dochádza priebežne
 • Deadline => 12.03.2020
  Koniec programovacej časti
  Pretestovať softvérový modul na väčšej vzorke zákazníckych dát
  Povenovať sa možným chybám, ktoré odhalí testovanie, navrhnúť ďaľšie riešenia
 • Deadline => 26.03.2020
  Spraviť výslednú analýzu riešených problémov a ich percentuálnu úspešnosť po aplikovaní algoritmov
  Zhodnotenie a popis dát, ktoré sa nepodarilo vyriešiť
 • LETNÝ SEMESTER
 • Deadline => 17.04.2020
  Písanie dokumentu bakalárskej práce
  Rozvrhnúť prácu písania dokumentu a naplánovať týždne 11.04.2020 - 15.05.2020
 • Deadline => 24.04.2020
  Písanie dokumentu bakalárskej práce
 • Deadline => 01.05.2020
  Písanie dokumentu bakalárskej práce
 • Deadline => 08.05.2020
  Písanie dokumentu bakalárskej práce
 • Deadline => 15.05.2020
  Písanie dokumentu bakalárskej práce
 • Deadline => 15.05.2020
  Hotová dokumentácia k práci
 • Deadline => 18.05.2020
  Odovzdanie bakalárskej práce

Návrh štruktúry práce

Na stiahnutie

Všetky materiály, na stiahnutie súvisiace s bakalárskou prácou

Úvod do bakalárskej práce (1-AIN-132/12)

Zadanie práce

Prezentácia zdrojov

Východisková kapitola práce (10 strán)

Prototyp

Bakalársky seminár (1-AIN-920/00)

Úvodná prezentácia

Návr softvérových modulov

Experimenty a testovanie

Obhajoba bakalárskej práce (1-AIN-991/15)

Finálna verzia práce

Denník

Detailný zoznam, ktorý obsahuje dátumy stretnutí so školiteľom