Bakalárska práca

Metódy rozpoznania konkrétneho človeka pri čiastočnej oklúzii

Adam Valentovič

Informácie

Anotácia

Naštudovať problematiku detekcie a rozpoznania konkrétneho človeka v prípade, že je jeho tvár čiastočne zakrytá. Implementovať jednu zvolenú metódu.

Cieľ

Naštudovať problematiku detekcie a rozpoznania konkrétneho človeka v prípade, že je jeho tvár čiastočne zakrytá. Implementovať jednu zvolenú metódu.

Školiteľ práce

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Časový plán

DONE:

do 31.10.2019, 11:30
odovzdať webovú stránku
do 12.11.2019, 11:30
odovzdať časový plán
November
Štúdium literatúry
 • zbieranie zdrojov
 • hľadanie a štúdium vedeckých článkov
 • podobné bakalárske/diplomové práce
December
Štúdium literatúry a príprava kapitoly prehľad literatúry
 • triedenie zdrojov, výber konkrétnej oblasti použitia
 • začiatok písania teórie
 • vyskúšanie niektorých jednoduchých metód
Január
Návrh
 • nájdenie/príprava datasetu
 • začiatok implementácie
Február - Apríl
Implementácia
 • implementácia
 • testovanie, vyhodnotenie
 • priebežné dopĺňanie textu
Máj
Dokončenie BP
 • dokončenie a kontrola textovej časti

Denník

28.10.2019

Odovzdanie webovej stránky

5.3.2020

Skúšanie skriptov s Haarovými kaskádami

13.3.2020

Skúšanie metódy SIFT

28.3.2020

Ujasnenie cieľov a podcieľov práce

29.3.2020

Spísanie cieľov a podcieľov práce, predbežný návrh práce (neformálne)

14.4.2020

Programovanie a testovanie metódy eigenfaces

19.4.2020

Práca s datasetom, orezávanie tvárí, porovnávanie metódy Viola Jones a objavenej predtrénovanej neurónovej siete pre tento účel

22.4.2020

Práca s datasetom, hľadanie fotografií v datasete s oklúziou, priekum datasetu, manuálne prekrytie, výber predbežnej testovacej množiny

1.5.2020

Práca na skripte pre výber trénovacej a testovacej množiny a umelom čiastočnom prekrytí testovacej množiny

14.5.2020

Práca na skripte pre výber trénovacej a testovacej množiny a umelom čiastočnom prekrytí testovacej množiny

20.5.2020

Úprava prekrývacieho skriptu, pridanie možnosti voľby prekrývanej časti a miery oklúzie

22.5.2020

Testovanie metódy eigenfaces pri rôznych mierach a typoch prekrytia tvárí, zápis nameraných hodnôt do tabuliek

23.5.2020

Písanie kapitoly Návrh práce

24.5.2020

Písanie kapitoly Implementácia

25.5.2020

Písanie skúmanie nameraných tabuliek pri metóde eigenfaces, príprava grafov

26.5.2020

Formálne úpravy viacerých spísanýh častí práce

27.5.2020

Spisovanie kapitoly Výsledky

28.5.2020

Písanie úvodu, záveru, abstraktu

29.5.2020

preklad abstraktu do AJ

30.5.2020

Zapracovanie pripomienok k textu práce od školiteľa, formálne úpravy

31.5.2020

Odovzdanie práce do systému AIS, riešenie formálnych záležitostí a povinností, premyslenie si licencie, kontrola zdrojov v práci. Opätovný preklad nového abstraktu do AJ

1.6.2020

Tlač dokumentov a licenčných zmlúv vrátane tepelného zviazania práce, odovzdanie dokumentov na sekretariáte KAI.

Zdroje

Podobné, staršie bakalárske a diplomové práce

Hradečný, Michal. (2018). Vyhľadávanie konkrétnej osoby vo videu podľa vizuálneho vzoru. (odkaz)

Zbín, Andrej. (2019). Sledovanie osoby vo viacerých videozáznamoch. (odkaz)

Literatúra, Zdroje

[1] Gary B. Huang, Manu Ramesh, Tamara Berg, and Erik Learned-Miller. Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments. Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, October 2007.

[2] Steve Lawrence, C Lee Giles, Ah Chung Tsoi, and Andrew D Back. Face recognition: A convolutional neural-network approach. IEEE transactions on neural networks, 8(1):98113, 1997.

[3] David G Lowe. Object recognition from local scale-invariant features. In Proceedings of the seventh IEEE international conference on computer vision , volume 2, pages 11501157. Ieee, 1999.

[4] Rui Min, Abdenour Hadid, and Jean-Luc Dugelay. Improving the recognition of faces occluded by facial accessories. In Face and Gesture 2011, pages 442447. IEEE, 2011.

[5] OpenCV. Repository for opencv's extra modules. https://github.com/opencv/ opencv_contrib

[6] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12:28252830, 2011.

[7] Shubham Rath. Face detection using opencv and deep neural network. https://github.com/sr6033/face-detection-with-OpenCV-and-DNN.

[8] Yann Rodriguez and Sébastien Marcel. Face authentication using adapted local binary pattern histograms. In European Conference on Computer Vision, pages 321332. Springer, 2006.

[9] Stuart Russel, Peter Norvig, et al. Articial intelligence: a modern approach. Pearson Education Limited, 2013.

[10] Francesc Tarrés, Antonio Rama, and L Torres. A novel method for face recognition under partial occlusion or facial expression variations. In Proc. 47th Int'l Symp. ELMAR, pages 163166, 2005.

[11] Matthew A Turk and Alex P Pentland. Face recognition using eigenfaces. In Proceedings. 1991 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 586587, 1991.

[12] A Vinay, Ganesh Kathiresan, Durga Akhil Mundroy, H Nihar Nandan, Chetna Sureka, KN Balasubramanya Murthy, and S Natarajan. Face recognition using ltered eoh-sift. Procedia Comput. Sci, 79:543552, 2016.

[13] P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001, volume 1, pages II, Dec 2001.

Hlavné kapitoly

Prehľad problematiky

Špecifikácia cieľov práce

Návrh riešenia

Implementácia

Výsledky

Kontakt