Pracovná stránka Bakalárskej práce

Názov:

Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche
Študent:
Meno a priezvisko: Filip Zaikner
Email: zaikner1@uniba.sk
Študijný program: Aplikovaná informatika
Vedúci/školiteľ
Vedúci/školiteľ : PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.
Katedra: Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Vedúci katedry: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.


Cieľ:

Cieľom práce je vyvinúť editor pre používateľa na tvorbu rôznych variantov hier, v ktorých hráč pohybuje figúrkou po hracej ploche podľa istých pravidiel. Editorom vytvorené hry by mali byť sieťové webové aplikácie pre dvoch prípadne viac hráčov. Súčasťou práce by mali byť aspoň dve ukážkové sieťové hry vytvorené vo vyvinutom editore.


Anotácia:

Autor preskúma rôzne existujúce stolové hry, v ktorých sa hráči pohybujú s panáčikmi po istej dráhe podľa daných pravidiel (napr. Rebríky a hady, Poznáš Slovensko a pod.). Navrhne a implementuje editor na tvorbu elektronických verzií takýchto hier. Editor umožní používateľovi definovať hraciu dráhu, vzhľad políčok, pozadie, udalosti pre jednotlivé políčka, vzhľad panáčikov, minimálny a maximálny počet hráčov, doplňujúce texty (napr. pravidlá), databázu otázok s možnosťami odpovedí, prípadne ďalšie nastavenia, ktoré autorovi vyplynú z analýzy existujúcich hier. Hry vytvorené editorom sa budú ukladať na webový server, kde si ich používatelia budú môcť zahrať. Použitím editora autor vytvorí minimálne dve rôzne ukážkové hry.


Časový plán:

 1. Zbieranie zdrojov, štúdium literatúry (do 30.11.2021)
 2. Návrh štruktúry, rozdelenie tried (koniec Decembra 2021)
 3. Východiská a prototyp (do 15.1.2022)
 4. Implementácia (koniec Marca 2022)
 5. Testovanie a opravy aplikácie po testovaní (koniec Apríla 2022)

Zdroje:


Podobné hry:

 1. Hra Ludo King. [online]., [cit 01.01.2022]. Dostupné na internete: https://ludoking.com/
 2. Snakes and ladders. [online]., [cit 01.01.2022]. Dostupné na internete: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idz.snakes.and.ladders.dice.board.games
 3. Spoločenská hra Poznáš Slovenko? Kollár, D. 2013. Bratislava, [cit 01.01.2022].

Podobné existujúce bakalárske práce:

 1. Andrea S. 2020. Framework na tvorbu sieťovych hier so slovami. Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, 2020, [cit 01.01.2022].
 2. Richnák O. 2021. Tvorba sieťovych hier založených na princípe hry "Hádaj kto". Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, 2021, [cit 01.01.2022].

Podobný existujúci softvér:

 1. Ludoteka. [online]., [cit 01.01.2022].Dostupné na internete: https://www.ludoteka.com/


Denníček:

>

Prezentácia:

PLÁN A POSTUP PRÁCE OBHAJOBA PRÁCE

@Filip Zaikner