Systém pre získavanie spätnej väzby pre učiteľov stredných škôl

Bakalárska práca, Emil Zvarík

Úvod Cieľ Štruktúra textu Etapy Žurnál Zdroje Prototyp

Úvod

Vitajte na webstránke mojej bakalárskej práce.

Autor: Emil Zvarík
Školiteľ: Ing. František Gyárfáš, PhD.
Konzultant: Ing. Alexander Šimko, PhD.
Názov: Systém pre získavanie spätnej väzby pre učiteľov stredných škôl

Cieľ

Cieľ bakalárskej práce je vytvoriť webový systém pre získavanie, ukladanie a spracovávanie spätnej väzby od študentov stredných škôl formou anonymného dotazovania. Toto dotazovanie bude umožnené iba pre prihlásených študentov danej školy a bude vykonávané formou dotazníka. Vyplnené odpovede budú anonymizované a uložené v databáze školy. Aplikácia bude umožňovať kvantitatívne vyhodnocovanie a zobrazovanie oprávneným používateľom vo forme tabuliek a grafov. Aplikácia bude umiestnená na interný systém školy a bude čerpať dáta zo školskej databázy. Technológie/nástroje: PHP alebo Python (Django), MySQL, HTML 5, CSS, JavaScript (jQuery, Bootstrap).

Štruktúra textu

Toto je predbežná štruktúra textu:

Úvod
1. Východiská
2. Návrh
3. Implementácia
4. Testovanie
Záver
Zdroje
Prílohy

Etapy

Žurnál práce

Zdroje

Ďalšie zdroje budú doplnené v neskôr
Prezentácia zdrojov

Dokumentácia využívaných technológií

Podobné projekty

Úvodná kapitola a prototyp

Úvodnú kapitolu bak. práce si môžete pozrieť tu.
Prototyp si môžete pozrieť tu.