Bakalárska práca

Vitajte na stránke mojej bakalárskej práce!

Autor: Júlia Gablíková
Školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Názov: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia
Cieľ: Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Základná štruktúra práce

Úvod
1. Východisková kapitola
2. Návrh
3. Implementácia
4. Testovanie
Záver
Zdroje
Prílohy

Časový plán

Do 30.10.2018: Vytvorenie webovej stránky práce zo základnými informáciami o práci a jej základnou štruktúrou.
Do 11.11.2018: Vytvorenie časového plánu a jeho konzultácia so zadávateľom.
Do 25.11.2018: Zbieranie zdrojov potrebných pre Východiskovú kapitolu práce.
Do 02.12.2018: Vytvorenie návrhu GUI vyvíjanej aplikácie pomocou moqups.com.
Do 16.12.2018: Východisková kapitola práce (min. 10 strán).
Do 06.01.2018: Prototyp úlohy prvej úrovne s funkčnou klávesnicou.
Do 20.01.2018: Prvá úroveň (vrámci GUI, vytvárania vlastnej úlohy, generátora a solvera).
Do 10.02.2018: Druhá úroveň (vrámci GUI, vytvárania vlastnej úlohy, generátora a solvera).
Do 03.03.2018: Tretia úroveň (vrámci GUI, vytvárania vlastnej úlohy, generátora a solvera).
Do 24.03.2018: Štvrtá úroveň (vrámci GUI, vytvárania vlastnej úlohy, generátora a solvera).
V priebehu apríla: Prvé testovanie a následné dolaďovanie aplikácie.
V priebehu júna: Záverečné testovanie aplikácie.

Zdroje

O edukačnom softvéri a Hejného metóde:
Virtual Lab: Premeny tried
H-mat: Co je to „Hejného metoda“?

Aplikácie pracujúce s Hejného metódou alebo ňou inšpirované:
Úlohy z matematiky pre deti na základných školách, 2015 – 2018
Matemág
Dora is counting to 10

Staršie bakalárske práce s témou Hejného metódy:
Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Susedia, FMFI UK Bratislava, 2018
Andrea Spišáková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Parketovanie, FMFI UK Bratislava, 2018

Prezentáciu zdrojov si môžete stiahnuť tu: Zdroje bakalárskej práce.pdf
Poznámka: Z dôvodu prílišnej dĺžky Východiskovej kapitoly som sa rozhodla vynechať bekalárske práce z roku 2017.

Prototyp a Východisková kapitola

Prototyp prvej úrovne aplikácie Biland spolu so zdrojovým kódom a screenshotmi si môžete stiahnuť tu: Biland_prototyp.zip
Text Východiskovej kapitoly si môžete stihnuť tu: Východisková kapitola.pdf

Denník

1. týždeň semestra: Prerobila som kód prototypu (teda 1. úrovne) tak, aby bol objektovo orientovaný a spravený podľa zásad unity. Pridala som generátor a solver úloh 1. úrovne. Zvažujem, či budem meniť polohy a počet vyobrazených mincí, alebo nie.
2. týždeň semestra: Do prvej úrovne som prirobila postupné objavovanie mincí a menenie pozícií. Začala som pracovať na hlavnom menu.
3. týždeň semestra: Zabezpečila som persistenciu. Vytvorila som hlavné menu a základ ďalších scén.
4. týždeň semestra: Dokončila som prvú úroveň - opravila som chyby s rozložením mincí, pridala som prepínanie do iných scén, vybrala som z kódu časti, ktoré sú znovupoužiteľné v iných úrovňach a vytvorila pre ne samostatné scripty.
s 5. týždeň semestra: K prvej úrovni som vytvorila tvorbu vlastných úloh.
6. týždeň semestra: Vytvorila som tretiu úroveň vrátane tvorby vlastných úloh.
7. týždeň semestra: Vymenila som provizórne obrázky za tie, ktoré budú reálne v aplikácii, vytvorila som pomocníka v hlavnom menu, začala som pracovať na pomocníkoch pre úrovne.
8. týždeň semestra: Aplikáciu som pripravila na testovanie - pridala som tutorial pre 1. a 2. úroveň, prechody medzi úlohami, upravila som iné detaily pre zlepšenie GUI.
9. týždeň semestra: Aplikáciu som testovala v škole s deťmi. Odstránila som zistené nedostatky a začala som pracovať na 2. úrovni.
10. týždeň semestra: Vytvorila som generátor a solver pre 2. úroveň.
11. týždeň semestra: Dokončila som 2. úroveň vrámci vytvárania vlastných úloh. Zabudovala som postupné odomykanie úrovní a vytvárania vlastných úloh. Začala som pracovať na 3. úrovni.
12. týždeň semestra: Vytvorila som grafický a funkcionálny základ pre tretiu úroveň vrámci vytvárania vlastných úloh. Chýba generátor a solver. Napísala som druhú kapitolu práce.
13. týždeň semestra: Vytvorila som solver pre tretiu úroveň. Tvorba vlastných úloh je už plne funčkná. Napísala som tretiu kapitolu práce.
14. týždeň: Vytvorila som generátor pre tretiu úroveň. Dopísala som prácu.
15. týždeň: Odstránila som chyby aplikácie, pridala a upravila všetky tutoriály a ďalšie drobnosti ako napríklad tlačidlo na opustenie hry. Odovzdala som bakalársku prácu.

Prezentácie

Plán a postup práce: Plán a postup práce.pdf
Video k prototypu: Biland.mp4
Prezentácia práce: Prezentácia k bakalárskej práci.pptx
Prezentácia práce (pdf): Prezentácia k bakalárskej práci.pdf
Video z finálnej aplikácie: Biland.mp4