Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou -

prostredie Ciferník

O BAKALÁRSKEJ PRÁCI

NÁZOV Softvérová podpora vyučovania matematiky
Hejného metódou - prostredie Ciferník
AUTOR Klaudia Garajová
ŠKOLITEĽ RNDr. Peter Borovanský, PhD.
KONZULTANT RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

ANOTÁCIA

Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

CIEĽ

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre mobil/tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni. Aplikácia bude publikovaná a dostupná cez službu Google Play.

ČASOVÝ PLÁN

október návrh levelov
november návrh layoutu
zozbieranie zdrojov
január prototyp
východisková kapitola BP
február funkčné používateľské rozhranie
marec generovanie úloh
solver
apríl funkčná aplikácia
testovanie so žiakmi, implementácia pripomienok a nápadov
do 20.5.2022 odovzdanie BP

DENNÍK

týždeň 14.2-20.2 editor úloh pre 1. úroveň
úprava užívateľského rozhrania
týždeň 21.2-27.2 layout pre 2. úroveň
gradácia úloh v 2. úrovni
týždeň 28.2-6.3 dokončenie 2. úrovne
editor úloh pre 2. úroveň
týždeň 7.3-13.3 dokončenie editora pre 2. úroveň
refactoring kódu
týždeň 14.3-20.3 testovanie so žiakmi 2., 3. a 4. ročníka ZŠ
zapracovanie pripomienok z testovania
týždeň 21.3-27.3 dokončenie 3. úrovne
editor úloh pre 3. úroveň
týždeň 28.3-3.4 dokončenie 4. úrovne
editor úloh pre 4. úroveň
týždeň 4.4-10.4 oprava zistených chýb
refactoring
týždeň 11.4-17.4 zmena ovládania v 4. úrovni
týždeň 18.4-24.4 písanie práce
týždeň 25.4-1.5 testovanie so žiakmi 2. a 3. ročníka ZŠ
zapracovanie pripomienok z testovania
týždeň 2.5-8.5 písanie práce
týždeň 9.5-15.5 písanie práce

LITERATÚRA

O pedagogickom softvére

  • KALAŠ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. a riešiteľský kolektív Asociácie projektu Infovek. Klasifikácia a hodnotenie edukačného softvéru. 2003.
  • virtual-lab.sk
  • evalueda.sk

O Hejného metóde a jej princípoch

Podobné práce zaoberajúce sa Hejného metódou

  • PIKULEVA, Mariia. Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Drievka. FMFI UK Bratislava, 2021.
  • OLŠAKOVSKÝ, Adam. Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Výstavisko. FMFI UK Bratislava, 2021.
  • ORSÁG, Nicolas. Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Geodoska. FMFI UK Bratislava, 2021.

Existujúci edukačný softvér využívajúci Hejného metódu

Existujúci edukačný softvér čiastočne spracúvajúci prostredie Ciferník

Ukážky z aplikácie

prvý level
druhý level
štvrtý level

KONTAKT