František Herman

Basic information

Katedra experimentálnej fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

email: Frantisek.Herman@fmph.uniba.sk

Nájdete ma v miestnosti F2 226.

Konzultácie po dohode emailom.