Bakalárska práca

Študent
Meno: Daniel Hutňan
E-mail: hutnan6@uniba.sk
Študijný program: Aplikovaná informatika
Vedúci/školiteľ
Meno: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.
Katedra: Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Názov

Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Anotácia

Študent zanalyzuje niekoľko existujúcich edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa, prípadne úlohy v pracovných listoch pre túto vekovú kategóriu – napr. aké typy objektov sú súčasťou zadania, akým spôsobom žiaci zadávajú odpoveď, akým spôsobom sa kontroluje odpoveď a pod. Na základe analýzy navrhne a implementuje modul, resp. skupinu modulov, v ktorých budú definované základné triedy a funkcie, ktoré zjednodušia tvorbu takýchto aplikácií hier tak, aby ich vedel vytvoriť aj programátor začiatočník. Funkčnosť modulu predvedie vytvorením niekoľkých ukážkových aplikácií. Študent zvolí na tvorbu frameworku vhodné nástroje a technológie tak, aby výsledné hry boli buď responzívne webové aplikácie alebo mobilné aplikácie.

Cieľ

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa a demonštruje jeho použitie vytvorením niekoľkých ukážkových aplikácií.

Prezentácie

Prezentácia zdrojov (pptx)
Plán a postup práce (Google Slides)

Moja práca

Moja práca (PDF) (finálna verzia, 25.5.2022)
Moje moduly (GitHub)
Moje moduly (NPM)
Testovací program (GitHub)
Interaktívne aplikácie vytvorené pomocou knižnice (Heroku)
Dokumentácia (posledná zmena 18.5.2022)

Zdroje

Časopis Infovekáčik rubrika Vyskúšajme sa
Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu VIKI
Bohunická I. 2018. Pythonovský framework pre vytváranie hier. Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, 2018
Pracovné zošity
Dokumentácia Node.js
Dokumentácia Express
Dokumentácia JsDoc
Používanie tabletov pri výučbe

Časový plán

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Týždenník