Ročníkový projekt

Študent

Meno: Júlia Lichmanová

Email: lichmanova1 at uniba.sk

Školiteľ

Meno: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Email: plachetk at dcs.fmph.uniba.sk


Projekt

Názov: Sekvenčná simulácia paralelného výpočtu nezávislých úloh

Špecifikácia ročnikového prektu: Návrh a implementácia simulátora vybraných metód pre paralelný výpočet nezávislých úloh. Vstupom do simulátora je postupnosť úloh. Kedže chceme abstrahovať od konkrétnych výpočtov v jednotlivých úlohách, budeme vstupné ulohy reprezentovať len ako dĺžky trvania ich výpočtov. Výstupom simulácie je čas paralelného výpočtu vstupných úloh pre zvolenú metódu.

Repozitár zdrojového kódu

REPORT ZIMNÝ SEMESTER: [ pdf ]

REPORT LETNÝ SEMESTER: [ pdf ]