Bakalárska práca - Mobilná aplikácia ako sprievodca pre návštevníkov fitness centier

Anotácia:

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať interaktívne mobilné prostredie pre návštevníkov fitness centier. Prostredie poskytne registrovaným používateľom komplexný prehľad o cvičeniach (inštruktážne animácie a obrázky), umožní im tvoriť si časový plán včítane push up notifikácií, poznámky k cvičeniam, generovať poradie cvičení, individuálny cvičebný plán a pod. Aplikácia bude uchovávať históriu cvičení a generovať štatistiky. Umožní prácu v offline režime a online zálohu pomocou Firebase. Aplikácia umožní registráciu / prihlásenie cez Google služby a bude realizovaná pomocou technológii / nástrojov: Flutter (Dart), Firebase (NoSQL).


Anotation:

The aim of the bachelor thesis is to design and implement an interactive mobile environment for fitness center visitors. The environment will provide registered users with a comprehensive overview of exercises (instructional animations and images), allow them to create a schedule including push up notifications, exercise notes, generate exercise sequences, individual exercise plan, etc. The app will store exercise history and generate statistics. It will allow offline working and online backup using Firebase. The app will allow registration / login via Google services and will be implemented using technologies / tools: Flutter (Dart), Firebase (NoSQL).


Meno:

Richard Mištík


Kontakt:

mistik1@uniba.sk


Školiteľ:

Ing. František Gyárfáš, CSc.

Časový plán

Október:

· Vytvorenie webovej stránky o bakalárskej práci


November:

· Pripravenie detailného časového plánu práce
· Zber a štúdium ostatných potrebných zdrojov
· Prezentácia zdrojov


December:

· Práca na prvom prototype
· Návrh layoutu aplikácie
· Návrh dizajnu aplikácie


Január:

· Dokončenie prvého prototypu
· Testovanie
· Zapracovanie pripomienok z testovania


Február

· Prvá úplná verzia aplikácie
· Testovanie
· Zapracovanie pripomienok z testovania
· Začiatok písania bakalárskej práce


Marec

· Písanie bakalárskej práce


Apríl

· Písanie bakalárskej práce


Máj

· Odovzdávanie bakalárskej práce

Východiská a prototyp

· Východisková kapitola bakalárskej práce