Bakalárska práca

Zakladné informácie

Autor projektu: Radovan Orinčák

Názov : Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Tabulka 100

Školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant: RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Anotácia

Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť', spoľahlivost a rýchlosť.

Cieľ

Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí splňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do d'alšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnost priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni. Aplikácia bude publikovaná a dostupná cez službu Google Play.

Časový plán

Október - návrh levelov aplikácie
November - návrh layoutu aplikácie, zozbieranie zdrojov
December - programovanie playgroundu aplikácie(prototyp)
Január - východisková kapitola(10 stán)
Február - programovanie prvých dvoch levelov aplikácie
Marec - programovanie tretieho a štvrtého levelu
Apríl - testovanie aplikácie na žiakoch

Denník

15.2 - 21.2. 2022

GUI - Grafická úprava - vytváranie ikon/obrázkov, úprava súčasných obrázkov

22.2 - 28.2. 2022

Responzivita - úprava pre menšnie a vačsšie mobilné zariadenia, vytvorenie layotov pre tablety

1.3 - 7.3. 2022

Zdokonalenie obtiažnosti levelov - generovanie úloh(primeraná postupnosť), ohodnotenia úloh -> 1. a 2. úroveň

8.3 - 14.3. 2022

Zdokonalenie obtiažnosti levelov - generovanie úloh(primeraná postupnosť), ohodnotenia úloh -> 3. a 4. úroveň

15.3 - 21.3. 2022

Ladenie ovládania - kontorla presnosti tlačidiel, vytvorenie funkcionality intuitivného "ťahania" uhlopriečok

22.3 - 29.3. 2022

Ladenie ovládania - Vytorenie menu v úrovniach

30.3 - 5.4. 2022

Ladenie ovládania - Úprava odmeňovania/cien pozadí

6.4 - 12.4. 2022

Ladenie ovládania - Opravovanie nájdených bugov

12.4 - 26.4. 2022

Ladenie ovládania - Refaktorizácia kódu

27.4 - 3.5. 2022

Ladenie ovládania - Písanie návrhu - bakalárska práca

27.4 - 3.5. 2022

Ladenie ovládania - Písanie implementácie - bakalárska práca

4.5 - .... 2022

Finálne tetovanie aplikácie na základnej škole Bajkalská 20 v Bratislave

Na stiahnutie

Východisková kapitola: Stiahnúť

Prezentacia: Stiahnúť

Bakalárska práca: Stiahnúť

Zdrojové súbory Stiahnúť

Obhajoba Stiahnúť

Video Stiahnúť

Screeny z aplikácie:

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr6 obr7 obr3 obr4 obr5 obr6