Školiteľ
Ing. Alexander Šimko PhD.
Autor
Daniel Trizna

Názov práce

SK: Konverzačné rozhranie pre Sprievodcu FMFI
EN: Conversational interface for FMPH Guide


Anotácia


Sprievodca FMFI je aplikácia pre Android mobilné telefóny. Jej jadrom je interaktívna mapa fakulty, pomocou ktorej sa môže používateľ zorientovať na FMFI UK. Aplikácia umožňuje vyhľadávať optimálne trasy medzi dvomi bodmi, ako aj pristupovať k rôznym informáciám o fakulte. Mobilná aplikácia je podporená serverovou aplikáciou, od ktorej si sťahuje dáta, s ktorými pracuje. Aplikácia sa momentálne ovláda prostredníctvom grafických komponentov štandardného grafického používateľského rozhrania.

Cieľ


Cieľom práce je do Sprievodcu FMFI doplniť konverzačné rozhranie. Používateľ bude môcť so sprievodcom komunikovať písomne v prirodzenom jazyku. Sprievodca bude rozoznávať rôzne príkazy, na ktoré bude reagovať vykonaním akcie v mobilnej aplikácii, ako napr. zobrazením cesty medzi zadanými bodmi, zobrazením detailu danej entity a pod. Ďalej bude Sprievodca FMFI vedieť odpovedať na používateľové otázky. Sprievodca bude pri odpovedaní vedieť využiť vlastné dáta ale aj dáta, ktoré sa nachádzajú na webe fakulty. Sprievodca fakulty bude schopný v prípade potreby si vypýtať od používateľa ďalšie dáta. Sprievodca FMFI bude, po povolení používateľom, zadané príkazy a otázky zbierať a analyzovať za účelom vytvorenia zoznamu často používaných príkazov, na ktoré nevie reagovať. Študent si v rámci práce naštuduje existujúce prístupy na riešenie tejto problematiky a vytvorí vlastnú implementáciu zvolených prístupov. Implementované riešenie nesmie byť napevno naprogramované iba pre zvolenú sadu príkazov a úloh, ale musí vhodne využívať abstrakcie, aby sa dalo ľahko rozširovať o nové príkazy a otázky.Predbežný časový plán

Zdroje a východiská
Mobilná aplikáciaPrezentácie

Text bakalárskej práce


Tu je možné si stiahnuť aktuálny text mojej práce.