Školiteľ
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
Autor
Daniel Trizna

Názov práce

SK: Znalostná vektorizácia datasetov pre vysvetliteľnú detekciu malvéru
EN: Embedding datasets for explainable malware detection


Anotácia


Znalostná vektorizácia je spôsob prekladu symbolických dát do vektorových priestorov. Na takto vektorizované možno aplikovať strojové učenie, či iné subsymbolové metódy, pričom preklad zaručuje zachovanie podstatných sémantických relácií a takto obohatené dáta môžu byť opäť symbolicky interpretované. Táto práca skúma možné aplikácie metód znalostnej vektorizácie v oblasti informačnej bezpečnosti.

Cieľ


  1. Prehľad literatúry z oblasti vhodných metód znalostnej vektorizácie
  2. Výber 1-2 kandidátskych metód
  3. Výber vhodného datasetu v oblasti malvéru/informačnej bezpčnosti
  4. Aplikácia na problém vysvetliteľnej detekcie malvéru/bezpečnostných prienikovPredbežný časový plán
Zdroje a východiská


Prezentácie

Text diplomovej práce


Tu je možné si stiahnuť aktuálny text mojej práce.Zdrojove kody pre jednotlive pristupy

Experimentálny kód ku diplomovej práci