Meno a priezvisko


David Vachálek


Kontakt


vachalek7@uniba.sk


Názov práce


Dátová analýza veľkej databázy študentských riešení


Školiteľ


Ing. František Gyárfáš, PhD.


Externý konzultant


Daniel Krajč


Katedra


Katedra aplikovanej informatiky


Cieľ


Témou bakalárksej práce je vytvoriť analýzu veľkej databázy študentských riešení programovacích úloh z jazyka C++. Za dvanásť rokov študenti odovzdali vyše stotisíc riešení jednotlivých úloh, pričom niekoľko desaťtisícov bolo správnych a vyše stotisíc zlyhalo s rôznymi druhmi chýb. Išlo o chyby najrôznejšieho druhu, od jednoduchých syntaktických chýb, cez memory violation či nekonečný beh programu až po zlyhanie na niektorom z množstva testov. Cieľom bakalárskej práce bude analýza riešení podľa rôznych kritérií: časové (priebeh semestra, porovnanie ročníkov, jednotliví študenti) a obsahové (typ chýb a ich posun v rámci semestra, či ročníkov). Práca roztriedi druhy chýb a štatisticky ich zhodnotí. Systém vytvorí webovú stránku na prezentovanie výsledkov analýz. Bude realizovaný pomocou technológii/nástrojov: React, Node.js, PostgreSQL/MongoDB a ďalších.

Prezentácia zdrojov

Stiahnuť

Prototyp a východiská

Stiahnuť

PH

Placeholder