Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu

Bakalárska práca

O práci

Študent:
Miroslav Baluch

Školiteľ:
Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Názov práce:
Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu

Typ záverečnej práce:
bakalárska

Jazyk záverečnej práce:
slovenský

Fakulta:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Katedra:
FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

Študijný odbor:
9.2.9. aplikovaná informatika

Anotácia

V roku 2017/18 v rámci bakalárskej práce Milana Cifru vznikol výučbový nástroj nazvaný Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu. Nástroj umožňuje definovať prvorádové jazyky, štruktúry interpretujúce ich symboly a vyhodnocovať termy a formuly. Štruktúry je možné vytvárať definovaním v množinovej notácii a pomocou matíc. Pre lepšie pochopenie štruktúr a ich súvislosti s praktickými problémami je však vhodné prieskumník ďalej rozšíriť o grafový a prípadne aj databázový pohľad na štruktúry.

Cieľ

Rozšíriť existujúci prieskumník sémantiky logiky prvého rádu o grafovú vizualizáciu a editovanie štruktúr a prípadne aj zobrazenie a vizualizáciu v štýle databázových tabuliek.


Harmonogram práce

September 2018

Výber témy

Október 2018
Štúdium literatúry (zbieranie zdrojov)

10.10.2019 – 26.11.2019

Štúdium existujúceho kódu

23.10.2019 – 06.11.2019

November 2019
Refaktorizácia existujúceho kódu

06.11.2019 – 27.11.2019

Výber knižnice editora grafov

10.10.2019 – 30.11.2019

Databázové zobrazenie interpretácií predikátov a funkcií

13.11.2019 – 04.12.2019

December 2019
Návrh grafického jazyka

04.12.2019 – 20.12.2019

Návrh UI

11.12.2019 – 20.12.2019

Písanie prehľadovej kapitoly

20.12.2019 – 12.01.2020

Implementácia #0 – testovanie grafovej knižnice

27.12.2019 – 12.01.2020

Január 2020
Implementácia #1 – zobrazenie grafu

13.01.2020 – 27.01.2020

Implementácia #2 – editovanie grafu

20.01.2020 – 07.02.2020

Implementácia #3 – prepojenie s existujúcim prieskumníkom

27.01.2020 – 14.02.2020

Február 2020
Testovanie so študentmi predmetu Matematika (4) – Logika pre informatikov

17.02.2020 – 06.03.2020

Marec 2020
Zapracovanie spätnej väzby

02.03.2020 – 15.03.2020

Vyhodnotenie testovania

02.03.2020 – 20.03.2020

Písanie práce

15.03.2020 – 09.05.202

Príprava prezentácie

22.03.2020 – 15.06.2020

Apríl 2020
Máj 2020
Odovzdanie práce
Obhajoba práce
Štátnice

Denník

Týždeň 17.02.2020 - 23.02.2020:

Týždeň 24.02.2020 - 01.03.2020:

Týždeň 02.03.2020 - 08.03.2020:

Týždeň 09.03.2020 - 15.03.2020:

Týždeň 16.03.2020 - 22.03.2020:

Týždeň 23.03.2020 - 29.04.2020:

Týždeň 30.03.2020 - 05.04.2020:

Týždeň 06.04.2020 - 12.04.2020:

Týždeň 13.04.2020 - 19.04.2020:

Týždeň 20.04.2020 - 26.04.2020:

Týždeň 27.04.2020 - 03.05.2020:

Týždeň 04.04.2020 - 10.05.2020:

Týždeň 11.05.2020 - 17.05.2020:

Týždeň 18.05.2020 - 24.05.2020:

Týždeň 24.05.2020 - 01.06.2020:

Prototyp

Bakalárska práca je momentálnane v štadiu vytvárania


Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype

Demo ukážka práce s grafmi. Vo finálnej verzií budeme využívať rôzne druhy vrcholov.

Zdroje


Staršie bakalárske a diplomové práce:

Cifra, Milan:

Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu

Bakalárska práca - Univerzita Komenského, Bratislava, 2018


Krasňan, Martin:

Kolaboratívny grafický editor pre MediaWiki

Diplomová práca - Univerzita Komenského, Bratislava, 2018

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting.

Použité technológie

React

React

Redux

Redux

ReactRedux

React-Redux

NodeJS

Node.js

ReactDiagrams

React-diagrams

ReactDigraph

React-digraph