Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem

Webovská aplikácia informačného tiketovacieho systému je postavená na moderných technológiách, front-end Angular, back-end Spring boot.

Keďže ide o produkčnú verziu aplikácie, dôraz musí byť kladený na bezpečnú authentifikáciu užívateľov systému.
Informačný systém má ambídiu byť nasadený do testovacej prevádzky, prto aj výsledky z nasadenia systému sa v závere práce očakávajú.

Autor: Eduard Krivánek
Školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Cieľ

Cieľom práce je vytvorenie webovej aplikácie firemného tiketovacieho systému (help desku). Základnou funkciou systému je správa požiadaviek (tiketov), ktoré majú stav, prioritu, autora, cieľových adresátov a riešiteľov.

Život tiketu, fázy jeho riešenia, monitoruje notifikačný systém, ktorý informuje cieľovú skupinu adresátov. Súčasťou systému je aj služba plánovancieho kalendára personalizovaná každému užívateľovi.

Podobne je súčasťou systému aj zdieľanie dokumentov (napr. interných predpisov a smerníc) s autorizáciou prístupu a s prehľadom užívateľov, ktorí dokument už videli, resp. akceptovali.

Live chat ujednoduší firemnú komunikáciu okamžitých správ. Štatistické prehľady o stave zadaných / vyriešených požiadavkách a riešiteľoch poskytnú stručný náhľad na stav informačného systému.

Harmonogram práce

Október - Architektúra
Vytvorenie databázového modelu aplikácie, architektúru front-end a back-endu na základe MVC štrutúry.
Dizajn staleless API a vytvorenie prototypu stránky.
November - Hibernate + JPA
Namapovanie databázy do entít v jave cez object relational mapping pomocou hibernatu.
Vytvorenie repozitárov pomocou JPA.
Vytvorenie servisnej úrovne pre komunikáciu medzi kontrolérmi a repositármi.
December - Požiadavky + Integračné testy
Vytvorenie formulárov pre zasielanie požiadaviek ku API.
Prideľovanie požiadaviek pre daných riešiteľov na zákalade práv, monitorovanie stavu a filtrovanie.
Vytvorenie integračných testov pre všetky use case scenáre, ktoré môže nastať.
Január - GUI
Vytvorenie použivateľského rozhrania pomocou angularu.
Február - Security
Vytvorenie authentifikácie uživateľov cez spring security pomocou JWT tokenov.
Vygenerovanie práv užívateľov, základné interceptory cez Angular, authorizovanie požiadaviek v spring security.
Marec - Websockety + Integrácia
Pridať websockety pre automatické notifikovanie uživateľov pri zmenách požiadaviek.
Pridať websockety pre live chat komunikáciu
Integrácie aplikácie do firmy pomocou dockeru.
Apríl - Doťiahnutie nedostatkov
Vygenerovanie dokumentácie k aplikácii pomocou swaggeru.
Posledné fixnutia nedostatkov na aplikácii. Diskutovanie o upgradu do budúcna.