Richard Mészároš

Názov bakalárskej práce:

Stratégia pre hru Abaku(Abaku Game Strategy)

Školiteľ:

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Anotácia:

Dôraz pri práci je na navrhnutej, implementovanej a optimalizovanej stratégii pre hru. Tá. rešpektujúc pravidlá hry a vyhodnocovaciu funkciu, hľadá maximálny ťah použitím cifier, ktoré má hráč na ruke. V prvej fáze môže autor navrhnúť kombinatorický algoritmus, ktorý maximalizuje ťah bez ohľadu na rozohratú plochu hry. V druhom kroku môže algoritmus adaptovať tak, aby maximálny ťah šikovne umiestnil do plochy. Algoritmus musí byť responzívny, nepredpokladá sa prehľadanie všetkých možností, skôr testovanie rôznych heuristík navrhnutými autorom. Záverom práce autor bude zrejme skúsený Abaku hráč.

Cieľ:

Cieľom práce je navrhnúť netriviálnu stratégiu pre spoločenskú hru Abaku. Je to hra podobná stolovej hre Scrabble. Cieľom hráčov je komponovať aritmetické rovnosti použitím istej sady operátorov, gradačne od +,- cez *,/ až po odmocniny pre pokročilých hráčov. Práca by mala navrhnúť a implementovať netriviálnu stratégiu, ktorá by predstavovala pokročilého hráča tejto hry. To je možné konfrontovať cez viacero on-line implementácií prístupných na internete. Tie poskytujú aj robotov aj skutočných hráčov. Konkrétna implementácia hry môže byť implementovaná ako mobilná aplikácia, napr. pre platformu Android. Menší dôraz v práci, ako úspešnosť implementovanej stratégie , má finálne uživateľské rozhranie. Aplikácia bude testovaná v priebehu apríla na žiakoch rôznych ročníkov už oboznámených s hrou Abaku. Druhé finálne testovanie aplikácie prebehne pred obhajobou práce.