Portál kolektívnej inteligencie - Bakalárska práca

Vedúci: Peter Borovanský


Anotácia

Práca navrhne a implementuje klient-server aplikáciu otázok a odpovedí študentov. Backend bude postavený na technológiach Spring, Hibernate, Postgre SQL, frontend bude Angular. Užívateľské rozhranie umožní zadávanie matematického textu v LaTeX.

Ciele

Cieľom práce je vytvorenie portálu UNIBASK pre zvýšenie kolektívnej inteligencie na základe vzájomného predávania si informácií medzi študentmi. Systém integruje do kategórií otázky a odpovede študentov riešiacich rôzne študijné problémy. Všetky otázky a odpovede sú študentami hodnotené, pričom ich hodnotenie sa odzrkadľuje na reputácii študentov v systéme. Pre zvýšenie zapojiteľnosti je študentom umožnené anonymne klásť otázky a odpovedať. Komunita je uzavretá pre študentov Univerzity Komenského. Text otázok a odpovedí dovolí vyjadrovať matematické rovnice alebo kód v rôznych programovacích jazykoch. Systém by mal byť členený do rozumných a pre užívateľov ľahko pochopiteľných a navigovateľných kategórií. Mal by taktiež obsahovať nejakú formu notifikácií na základe užívateľovho výberu. Systém musí tiež riešiť spôsob, akým v komunite zachovať základy slušného správania. Prvé experimentálne nasadenie systému pre zozbieranie feedbacku by malo prebehnúť v letnom semestri 2021/2022.

Výstup ku 21.6.2022

Obhajoba prezentácia: PDF

Aplikácia: Unibask

Dokument BP: PDF

Zdrojový kód: GitHub

Plán práce: Prezentácia

Plán práce

September

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Denník

Milestones

Zoznam zdrojov

Video prezentácia
PDF prezentácia

Existujúce riešenia

Podobné staršie bakalárske práce

Východiskové odborné práce

Dokumentácie