Bakalárska práca - Vladimír Ačjak

Názov

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčiky

Školiteľ

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant

RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Anotácia

Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

Cieľ práce

Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni. Aplikácia bude publikovaná a dostupná cez službu Google Play.

Časový plán

september  Výber práce
október  Návrh levelov a ich gradácie
november  Prvotný návrh layoutu a hľadanie zdrojov
december  Práca na prototype
január  Hotový prototyp a hlavná kapitola práce
február  GUI
marec  Generátor úloh
apríl  Testovanie funkčnej aplikácie so žiakmi a prípadná implementácia postrehov/návrhov/úprav
máj  Odovzdanie práce

Postup práce

31.01. - 06.02. 2022   Doladenie ovládania, inicializácie a postupu medzi úlohami
07.02. - 13.02. 2022   Kontroly pre inicializáciu, systém na ukladanie a resetovanie pokroku
14.02. - 20.02. 2022   Prvý, druhý typ úlohy
21.02. - 27.02. 2022   Zmena a úprava GUI, prísup k levelom
28.02. - 06.03. 2022   Úprava GUI pre rôzne rozlíšenia, validácie rôznych typov úloh, ohraničenia levelov
07.03. - 13.03. 2022   Upratanie skriptov a farieb, progress bar, prechodová scéna, refaktorizácia kódu, zapracovanie pripomienok
14.03. - 20.03. 2022   Editor prvého levela
21.03. - 27.03. 2022   Refaktorizácia kódu, urýchlenie behu, úprava GUI
28.03. - 03.04. 2022   Druhý level, editor druhého levelu
04.04. - 10.04. 2022   Opravy, tretí level
11.04. - 17.04. 2022   Editor tretieho levelu
18.04. - 24.04. 2022   Refaktorizácia kódu, zapracovanie pripomienok
25.04. - 01.05. 2022   Pridanie zvukového rozhrania, štvrtý level, editor štvrtého levelu
02.05. - 08.05. 2022   Úpravy GUI, písanie práce a opravy
09.05. - 15.05. 2022   Testovanie so žiakmi, zapracovanie pripomienok a písanie práce
16.05. - 22.05. 2022   Úpravy aplikácie na základe výsledkov testovania a písanie práce
23.05. - 29.05. 2022   Úpravy na základe pripomienok vedúceho práce, tlač a odovzdanie práce

Literatúra a zdroje

Pedagogické publikácie - učebnice:

Hejný Milan, Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana: Matematika pro 1. ročník základní školy, I. díl, Plzeň: Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-626-0
Hejný Milan, Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana: Matematika pro 1. ročník základní školy, II. díl, Plzeň: Fraus, 2012, ISBN 978-80-7238-627-7
Hejný Milan, Novotná Jarmila, Naďa Vondrová: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky, Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004, ISBN 8072901893
Hejný Milan: Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně, Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2014, ISBN 978-80-7290-776-2
Hejný Milan, Kuřina František: Díte, škola a matematika, Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-262-0901-0

Podobné existujúce práce:

Andrea Spišáková, Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie, 2018
Jana Oravcová, Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete kociek, 2020
Mariia Pikuleva, Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Drievka, 2021

Súbory na stiahnutie: