Október

Výroba webovej stránky

November

Naštudovanie a spresnenie oblasti špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb pre žiakov ZŠ
Zkontaktovanie sa a podrobná analýza používaných testov s učiteľkou na ZŠ Pavla Horova v Michalovciach
Zber a štúdium ostatných potrebných zdrojov

December

Písanie východiskovej kapitoly
Preskúmanie existujúcich prostredí na tvprbu interaktívnych testov

Január

Dokončenie východiskovej kapitoly

Február

Implementácia aplikácie

Marec

Skúška a testovanie aplikácie v praxi

Apríl

Písanie bakalárskej práce

Máj

Odovzdanie bakalárskej práce