Anotácia

Existuje viacero rôznych prostredí, v ktorých vie učiteľ vytvárať testy a úlohy pre svojich žiakov. Väčšina týchto prostredí však nemá možnosti, ako úlohy individualizovať potrebám žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Existujú rôzne spôsoby a metódy, ktorými sa úlohy pre takýchto žiakov upravujú, aby mali rovnaké možnosti ako ich spolužiaci (napr. iný font písma, zvýrazňovanie slov, použitie textu miesto obrázku a pod.).

Cieľ

Autorka bakalárskej práce preskúma existujúce prostredia, v ktorých je možné vytvárať interaktívne testy. Naštuduje si, ako žiaci so ŠVVP pracujú s digitálnymi technológiami a aké formy úprav jednotlivých typov úloh používajú učitelia. Zistené implementuje do webovej aplikácie, ktorá učiteľovi umožní vytvoriť test a zadať ŠVVP jednotlivých žiakov. Aplikácia úlohy pre týchto žiakov upraví a učiteľa upozorní na problematické úlohy, ktoré bude môcť upraviť aj sám učiteľ. Žiaci budú môcť úlohy riešiť priamo v aplikácii a učiteľ ich výsledky uvidí. Súčasťou bakalárskej práce bude aj testovanie aplikácie s učiteľom a žiakmi.

Školiteľ

Mgr. Lucia Budinská, PhD.

Autor

Michaela Mattová
mattova22@uniba.sk