Vitajte na stránke predmetu  "Meranie fyzikálnych veličín"!

prednášajúci: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

K prednáškam si môžete pozrieť prezentácie, ktoré slúžia ako doplnok k prednáškam:

1. Meranie malých dĺžok - od bežných až k atomárnym vzdialenostiam
2. Meranie veľkých dĺžok - od bežných až k medzigalaktickým vzdialenostiam
3. Meranie rýchlosti - od rýchlosti telies cez rýchlosť tekutín až po rýchlosti elementárnych častíc
4. Meranie zrýchlenia - od akcelerometrov cez silomery po tlakomery
5. Meranie času - od slnečných hodín k atómovým
6. Meranie teploty - od Gallileiho teplomera po termovíziu
7. Meranie elektromagnetického žiarenia - od rádiových vĺn cez fotonásobiče po kozmické žiarenie

Prezentácie absolventov predmetu:

2006/2007: 
Magnetometre (Zsold Szalay) - meranie magnetických polí v geofyzike
Diagnostika plazmy (Jana Kubincová) - prehľad metód pre meranie parametrov plazmy
Vývoj mobilných sietí (Stano Petrík) - od 0G po 4G
Meteorologické prístroje  (Kováčiková, Braun) - najčastejšie používané prístroje v meteorológii
Detektory častíc (Brisuda Anton) - detektory žiarenia používané v jadrovej fyzike
Gravimetre (Kysel Róbert) - rôzne typy prístroja používaného v geofyzike
Detektory rádioaktívneho žiarenia a sprievodný text (Ivan Siváček) - rôzne typy detektorov
Holografická interferometria (Tomáš Lipták) - princípy rôznych techník holografickej interferometrie
Veterná energia (Lucia Marťáková) - možnosti a problémy veterných elektrární

2007/2008:
Detektory urýchľovača LHC (Annušová Adriana) a video - prehliadka tohto kolosálneho experimentálneho zariadenia
Meranie napätia (Marián Danko) - rôzne prístroje na meranie napätia a ich použitie
Hubblov vesmírny ďalekohľad (Martin Dian) - princíp tohoto unikátneho ďalekohľadu a jeho detektory
Optické spektrometre a spektrometria (Lukáš Dvonč) - princíp niektorých optických spektroskopických metód a používané detektory
Zobrazovacia technika (Martin Hodas) - princípy rôznych obrazoviek a zobrazovacéch panelov pre televízory
Meteorologické prístroje (Michaela Horňáčková) - princíp rôznych prístrojov používaných v meteorológii
Iónová pohyblivostná spektrometria (Petra Husaníková) - princíp tejto citlivej metódy na detekciu molekúl
GPS&Digital Mapping (Luciano Rossi) a video - princíp GPS a odkiaľ sa berú digitálne mapy pre GPS navigácie
Atomic Force Microscopy (Martin Truchly) - viac o tejto metóde zobrazovania povrchu látok

2008/2009:
Fotografia a spracovanie obrazu (Peter Kováčovský) - niečo z histórie fotografie až po digitálnu fotografiu
Bezkontaktné meranie teploty (Richard Krumpolec) - pyrometre, bolometre a ich príbuzní
Astronomické prístroje (Radovan Masaryk) - od gnómonu po kozmické ďalekohľady
Meranie hmotnosti (Monika Mazanová) - princípy rôznych druhov váh
Biosenzory (Veronika Medvecká) - čo to je a načo sú dobré
Čas (Attila Moravčík) - odkiaľ a kam smeruje
Detekcia ionizujúceho žiarenia (Michal Rehorčík) - princípy rôznych druhov detektorov
Spektroskopia (Pavol Stajanča) - princípy rôznych typov optických spektrometrov
Vysokoenergetické gama lúče (Róbert Ukropec) - princípy ich detekcie
Meranie nízkych teplôt (Michal Vali) - Rôzne druhy teplomerov pre nízke teploty
Diagnostické zobrazovacie metódy (Pavel Vnučko) - od sono po CT (medicínske zobrazovacie prístroje)

2009/2010:
Váženie (Ondrej Bogár) - nie len o určovaní hmotnosti
Fotodetektory (Juraj Hovorka) - od fotoodporov po CCD
Spektroskopia (Ján Hreha) - prehľad spektroskopických metód
Meranie a analýza seizmickej aktivity (Kristína Kovalčíková) - typy seizmických vĺn, určovanie polohy epicentra
CCD vs. CMOS (Milan Macko) - princíp činnosti a vlastnosti, sprievodný text.
Elektrické výboje na generáciu plazmy (Ladislav Moravský) - prehľad metód generácie plazmy výbojmi.
Rastrovací elektrónový mikroskop (Ervin Nagy) - princíp a použitie.
Kalorimetre (Lukáš Plazák) - od kvapalinových po hadrónové.
Aplikácie plazmy (Martin Pohl) - výbojky, plazmové televízory, zváranie, ...
Rádiológia (Zlata Tučeková) - Rádiodiagnostické metódy